Instructions Sheets

Brazilian Blowout Original Textured Instruction Sheet
Brazilian Blowout Original Instruction Sheet
Brazilian Blowout Original Instruction Sheet - Spanish
Brazilian Blowout EXPRESS Instruction Sheet
Brazilian Blowout EXPRESS Instruction Sheet - Spanish
Rewind Instruction Sheet
Rewind Instruction Sheet - Spanish
Split End Correction Instruction Sheet
Split End Correction Instruction Sheet - Spanish